praktijkinformatie

In Psychiatrie Praktijk Malkus worden ambulante behandelingen gegeven . De therapeut is per email en/of telefoon (of antwoordapparaat) bereikbaar b.v. voor het verzetten van afspraken of voorzover afgesproken.

Inhoudelijke problemen worden in principe binnen de sessies behandeld.
In crisissituaties buiten kantooruren kunt u wanneer behandelaar niet bereikbaar blijkt, via de huisartsenlijn contact opnemen met de crisisdienst.
Bij langerdurende afwezigheid van de therapeut (ziekte, vakantie) wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld welke opvangmogelijkheden getroffen kunnen worden.

Na aanvang en afsluiten van de behandeling wordt een bericht aan de verwijzer (meestal huisarts) gestuurd.

Een psychiatrische behandeling is gebonden aan wettelijke regels ( o.a. over privacy en gedragsregels) die vastgelegd zijn in de WGBO ( wet op de geneeskundige behandelovereenkomst ). een psychiater dient zich te houden aan de beroepsethische regels zoals door de beroepsvereniging vastgesteld.
Raadpleeg voor verdere informatie de website van de NVvP .

 

kwaliteitsstatuut