adolescenten vanaf 18 jaar en volwassenen

 

Voor wie last heeft van

  • emotionele problemen zoals angst, onzekerheid, dwang, depressie, verwerking trauma, rouw, psychosomatische klachten, lichte eetproblemen
  • lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak
  • sociale problemen zoals moeite met aangaan van contact, lichte vormen van contactstoornis, geringe weerbaarheid
  • gedragsproblemen zoals autoriteitsconflict, impulsiviteit
  • fase en interpersoonlijke problematiek zoals overgang naar nieuwe levensfase, conflicten, communicatie problemen

Aanmelding
Er zijn geen nieuwe aanmeldingen mogelijk

Vanaf 18 jaar kunt U zich aanmelden per telefoon of e-mail.
Voor het eerste gesprek kan plaatsvinden heeft u een  verwijsbrief van de huisarts nodig voor specialistische ggz met het vermoeden van een DSM diagnose . Welke diagnose wordt vermoed, hoeft niet vermeld te worden.
Zonder deze verwijsbrief is vergoeding door de ziektekostenverzekering niet mogelijk.

Intake en behandeling

Het eerste gesprek is bedoeld om uw probleem in kaart te brengen en om een eerste inschatting te maken van wat ik voor u zou kunnen doen. En natuurlijk om te kijken of u voldoende vertrouwen ervaart om door te gaan.
In de volgende gesprekken werken we een en ander nader uit, wat resulteert in een hypothese over de oorzaak en  aard van uw probleem , met daaraan gekoppeld  een behandelvoorstel , waar u al dan niet mee akkoord kan gaan.In de loop van de tijd zal regelmatig geëvalueerd worden en zo nodig het behandelplan bijgesteld worden.

De therapie bestaat uit inzichtgevende gesprekken, steunend structurerende gesprekken,  cognitieve gedrags therapie of  EMDR.  In de meeste gevallen uit een combinatie daarvan.

 

Kosten

De praktijk heeft contracten met alle ziektekosten verzekeringen.  Cliënten verzekerd bij CZ of VGZ kunnen in 2015 en 2016 echter niet in bij mij terecht  vanwege het geringe budget dat mij is toegekend door deze verzekeringen voor 2015

Er wordt voor de behandeling  aanspraak gedaan op het eigen risico dat door de ziektekostenverzekeraars is vastgesteld.  Voor  2017 bedraagt dat  €375.

U heeft om voor vergoeding in aanmerking te komen een verwijzing van de huisarts nodig.
Aan de verwijsbrief van de huisarts worden door de ziektekostenverzekeraars de volgende eisen gesteld: datering vóór het eerste gesprek, de naw-gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis waarvoor verwezen wordt, en een expliciete keuze van de verwijzer voor gespecialiseerde GGZ.

Voor niet verzekerde zorg wordt een tarief van €90  per consult gerekend